Záhlaví

Zvláštní posouzení

Zvláštní posouzení - Velká inspekce, dle ČSN ISO 12482-1 a ČSN ISO 9927-1

Uživatelé ISO 12482 se upozorňují na skutečnost, že žádný jeřáb nemůže být plánován a postaven pro nekonečné používání. Všechny jeřáby musí pracovat v rozsahu omezujících podmínek jejich zamýšleného použití, a proto musí být sledován jejich stav.
Na jeřábech jsou prováděny inspekce (nebo revize) v intervalech odpovídajících ISO 9927-1. Jestliže se jeřáb přibližuje k projektovaným omezujícím podmínkám provozu, musí být provedeno zvláštní posouzení jeřábu.
Dodavatel jeřábu musí poskytnout pověřené osobě kriteria pro zvláštní posouzení (např. počet jeřábových cyklů, zatěžovací spektrum, atd.)

Zvláštní posouzení musí zahrnovat všechny části jeřábu, jejichž selhání může ohrozit bezpečný provoz, a musí se týkat následujících hlavních skupin:

Zvláštní posouzení kladkyZvláštní posouzení kladky

Zvláštní posouzení otočeZvláštní posouzení pístnice zdvihu


Povinnosti pověřené osoby
Pověřená osoba musí zajistit:


Jestliže pověřená osoba nemá k dispozici kriteria pro posouzení stavu jeřábu, musí být provedeno zvláštní posouzení stavu jeřábu vždy když:


Zvláštní posouzení jeřábu musí být provedeno nejpozději do:
a) věžové jeřáby, nakládací jeřáby, mobilní jeřáby: 10let od data výroby
b) všechny ostatní jeřáby: 20let od data výroby

Tento odstavec bývá často chápán tak, že zvláštní posouzení se musí provádět pro automobilové, nakládací a věžové jeřáby každých 10 let a ostatní 20 let. Ale to je maximální doba po které se musí provést. Pravděpodobnější situace je, když jeřáb vyčerpá projektově omezující podmínky mnohem dříve a to na základě spektra zatížení a zařazení jeřábu do skupiny klasifikace jeřábů dle ISO 4301-1. Poté je doporučeno provádět zvláštní posouzení třeba každých 5 let.

Protokol o zvláštním posouzení musí obsahovat:


Klasifikace projektových omezujících podmínek
Aby bylo možné používat sériová zdvihadla s ohledem na pracovní podmínky, jsou tyto klasifikovány do skupin v souladu s ISO 4301-1.
Za předpokladu daných zatěžovacích cyklů v souladu s ISO 4301-1 a zatěžovacím spektrem, jsou klasifikační výsledky projektových omezujících podmínek D uvedeny v tabulce.
Projektované omezující podmínky jsou uvedeny v hodinách, ve kterých je sériové zdvihadlo v provozu.

Stav zatěžování Součinitel zatěžovacího spektra Projektové omezující podmínky, D h
Skupina klasifikace mechanizmů podle ISO 4301-1
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
1 – Lehké < 0,125 800 1 600 3 200 6 300 12 500 25 000 50 000 100 000
2 – Mírné 0,125 < Km < 0,25 400 800 1 600 3 200 6 300 12 500 25 000 50 000
3 – Těžké 0,25 < Km < 0,5 200 400 800 1 600 3 200 6 300 12 500 25 000
4 – Velmi těžké 0,5 < Km 1 100 200 400 800 1 600 3 200 6 300 12 500

Pro zajímavost u momentálně asi nejpoužívanějších mobilních jeřábů Liebherr LTM 1030/2, bývá stav zatěžování Lehký - Mírný zařazen do klasifikace mechanizmů M2 - M4. Z toho vyplývá, že dle počitadla pracovních hodin na nástavbě jeřábu, by mělo být zvláštní posouzení provedeno každých 800 - 6 300 pracovních hodin, dle pracovního využití.