Záhlaví

Školení pracovníků v rámci Systému bezpečné práce

Pracovníci a Systém bezpečné práce

V rámci Systému bezpečné práce musí mít každá organizace jmenované, proškolené a přezkoušené všechny kompetentní osoby, které se podílejí na provozu zdvihacích zařízení.

Provádíme školení pověřených osob, uživatelů, montérů jeřábů, údržbářů, odborných pracovníků, jeřábníků, vazačů a signalistů. Tzn. všech kompetentních osob, které jsou dle ČSN ISO 1240-1 vyžadovány v jeřábové dopravě.

Ukázka školení v Powerpointu

Kompetentní je každý pracovník, který má v zavedeném systému zajišťujícím bezpečné používání jeřábů dostatek informací, praktických zkušeností a teoretických znalostí k tomu, aby mohl bezpečně provádět činnosti, které mu byly v zavedeném systému bezpečné práce určeny.


Základní kompetentní osoby v Systému bezpečné práce

Organizace zaměstnavatele (zaměstnavatel) - Organizace nebo osoba požadující manipulace s břemeny.
Osoba nebo organizace, která vlastní a provozuje jeřáby, si tuto činnost provádí sama a v opačném případě zajišťuje tyto manipulace formou smluvních požadavků přes organizaci uživatele. Jejich činnost a odpovědnost vychází z požadavků uvedených v Zákoníku práce. Je podmíněná zajištěním odborných služeb dostatečně kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Pověřená osoba - Konkrétní kompetentní osoba, která odpovídá za provoz jeřábu a jedná jménem organizace požadující manipulace s břemeny (zaměstnavatele).
Pověřená osoba („uživatel“ dle neplatné normy ČSN 27 0143) má na starosti dodržování SBP, řízení provozu jeřábů, výběr pracovníků, atd.
Pověřená osoba má následující povinnosti:

  1. Odpovídá za bezpečný provoz jeřábu výběrem vhodného jeřábu(ů), projednání se všemi odpovědnými orgány a spolupráci při účasti více organizací, příslušenství pro zdvihání, školení a dozor.
  2. Zajišťuje provádění příslušných prohlídek, revizí, inspekcí a údržby zařízení.
  3. Zajišťuje efektivní postup při informování o závadách a mimořádných událostech včetně provedení potřebných nápravných opatření.
  4. Odpovídá za organizaci a řízení provozu jeřábů. Zajišťuje, aby byly určeny kompetentní osoby k obsluze jeřábu a manipulaci s břemeny.
  5. Další doplnění a rozšíření povinností pověřené osoby záleží na konkrétních podmínkách a složitosti provozu.

Pověření pracovníci údržby – Pracovníci údržby jsou zodpovědní za údržbu jeřábu a za jeho bezpečný a spolehlivý provoz. Tito pracovníci musí provádět potřebnou údržbu v souladu s návodem k používání vypracovaným výrobcem při dodržení Systému bezpečné práce a mohou také provádět Běžné inspekce.

Odborný pracovník v jeřábové dopravě – Dle ČSN ISO 8792 je možné v organizaci jmenovat tuto kompetentní osobu pro provádění důkladných pravidelných prohlídek vázacích prostředků.

Montér jeřábu – Montér jeřábu je zodpovědný za montáž jeřábu v souladu s návodem k používání vypracovaným výrobcem. Je-li zapotřebí dvou nebo více montérů jeřábu, jeden z nich musí být určen jako hlavní montér, který bude tuto činnost řídit.

Uživatel (Organizace uživatele) – Termín uživatel nelze ztotožňovat s dříve používaným termínem „uživatel“ dle ČSN 27 0143. Tento pojem nyní používáme pouze v souvislosti se smluvním používáním jeřábů. Uživatel v tomto případě provádí manipulace s břemeny pro „zaměstnavatele“, který nevlastní jeřáb nebo není schopen požadované manipulace zajistit.
Organizace uživatele musí určit kompetentní osobu odpovědnou za dodržování požadavků dle ČSN ISO 12480-1 a dalších požadavků vyplývajících z konkrétních případů použití jeřábů. Organizace zaměstnavatele plně odpovídá za výběr vhodného typu jeřábu, parametry a nosnost pro požadované použití.


Přezkoušení z praktických a teoretických znalostí a dovedností provádí revizní technik ZZ a probíhá formou diskuze, ústních otázek a zápisu ze školení.

Ukázka zápisu - část prvníUkázka zápisu - část druhá, s podpisem zkoušeného a zkoušejícíhoUkázka pověřeníVíce informací poskytujeme na základě konzultací nebo v rámci školení osob ze Systému bezpečné práce.
Pokud byste měli jakékoliv další dotazy neváhejte nás kontaktovat.