Záhlaví

Revize mostových jeřábů

Revize a revizní zkouška mostových jeřábů dle ČSN 270142/2014 a ČSN EN 15011+A1/2014

Dle vyhlášky č. 19/1979 SB. § 7 musí každá organizace neustále a pravidelně provádět revize a revizní zkoušky a kontrolovat příslušnou dokumentaci (celé znění).
Do této skupiny jsou z hlediska zkoušení zařazeny jeřáby mostové, portálové, jeřáby s výložníkovou kočkou, jeřáby s nosnými lany, konzolové jeřáby pojízdné i otočné a zdvihadla, která se musí pravidelně zkoušet k prověření funkcí, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu revizemi, revizními zkouškami a zkouškami po opravách, které provádí revizní technik zdvihacích zařízení.

Četnost těchto zkoušek u mostových jeřábů vyrobených před účinností této normy (2014) je daná dle zařazení jeřábů do skupin, uvedených v technické dokumentaci nebo knize jeřábu.

Provozní skupina (dle dříve platné ČSN 210103) Skupina jeřábu (dle dříve platné ČSN 270143) Lhůta revize Lhůta revizní zkoušky
J1 a J2 I 4 roky 8 roků
J3 II 3 roky 6 roků
J4 III 2 roky 4 roky
J5 a J6 IV 1 rok 2 roky

Četnost zkoušek mostových jeřábů vyrobených po roce 2014 musí být uvedena v technické dokumentaci výrobce.

Žlutý mostový jeřábMostový jeřáb v haleTyto jeřáby může ovládat pouze vyškolený jeřábník s průkazem třídy A nebo 0.

Ke zkouškám je nutno předložit podle druhu jeřábu, druhu zkoušky a rozhodnutí revizního technika následující doklady:

O průběhu a výsledcích revizí a zkoušek vyhotoví písemný doklad ten, kdo zkoušku provádí. Současně zaznamená do Deníku jeřábu jejich provedení.

Písemný doklad o revizích a revizních zkouškách (protokol) musí obsahovat:

Písemný doklad o revizích a revizních zkouškách musí být prokazatelně dán na vědomí provozovateli.

Provozovatel je povinen přijmout nápravná opatření pro odstranění závad a minimalizaci možných rizik. Zjištěné nedostatky a závady jsou pro provozovatele jeřábu podkladem pro další provoz, plánování údržby a provedení oprav.

Při zkoušení nakládacích jeřábů se provádějí tyto činnosti:

 1. Prohlídka
  • provádění zápisů v Deníku jeřábu
  • úroveň prováděné údržby a stav mazání zařízení
  • stav vnitřních lan podle požadavků výrobce
  • přístupy na jeřáb a stanoviště obsluhy
  • zjevná porušení nosné ocelové konstrukce
  • stav nosných orgánů, háků, kladnic, kotvení, atd.
  • u jeřábů ovládaných z kabiny její provedení, vytápění, ventilaci a osvětlení
  • dostupnost hasicího přístroje
  • provedení, čitelnost a funkce všech informačních a výstražných označení a zařízení
 2. Funkční zkouška
  • správnost funkce a označení jednotlivých ovládacích zařízení jeřábu
  • funkci zastavení STOP
  • jednotlivé pohybové mechanismy, účinnost brzdících systémů, plynulost pohybů a jejich regulace
  • správné seřízení a funkčnost všech použitých omezovacích a indikačních zařízení
  • v případě vybavení jeřábu dálkovým ovládáním (rádiové, infra, atd.) všechny ovladačem řízené funkce
 3. Dynamická zkouška
  • Zkušebním břemene o hmotnosti 1,1 nosnosti jeřábu se vykonají všechny dovolené pohyby nejnižšími až nejvyššími rychlostmi včetně zkoušky funkce brzd a bezpečnostních zařízení
  • U jeřábů, jejichž mechanismy jsou vybaveny dvěma brzdami, je třeba prověřit činnost každé z nich samostatně
  • U jeřábů, které jsou vybaveny omezovačem nosnosti, se v rámci dynamické zkoušky provede ověření správnosti jeho funkce. Ověření se provádí statickým působením břemene o hmotnosti max. 115% jmenovité nosnosti jeřábu pokud výrobce nepředepíše jinak