Záhlaví

Revize nakládacích jeřábů - hydraulické ruky

Revizní zkouška a revize nakládacích jeřábů dle ČSN 270142/2014 a ČSN EN 12999+A1/2012

Dle vyhlášky č. 19/1979 Sb. § 7 musí každá organizace pravidelně provádět revizní zkoušky a revize zdvihacího zařízení a kontrolovat příslušnou dokumentaci (celé znění).
Dle těchto norem se všechny nakládací jeřáby (hydraulické ruky) musí pravidelně zkoušet k prověření funkcí, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu revizemi, revizními zkouškami a zkouškami po opravách, které provádí revizní technik zdvihacích zařízení.

Hydraulická rukaNakládací jeřáb Četnost revize hydraulických ruk mladších 14ti let:

Četnost revize hydraulických ruk starších 14ti let:


Po provedení těchto zkoušek je vystaven příslušný protokol v souladu se současnou legislativou, který musí obsahovat:

Písemný doklad o revizi nakládacího jeřábu nebo revizi hydraulické ruky musí být prokazatelně dán na vědomí provozovateli. Provozovatel je povinen přijmout nápravná opatření pro odstranění závad zdvihacího zařízení a minimalizaci možných rizik. Zjištěné nedostatky a závady zdvihacího zařízení jsou podkladem pro provozovatele zdvihacího zařízení pro další provoz, plánování údržby a opravy zdvihacího zařízení.
Revize nákladacích jeřábů a revize hydraulické ruky se nesmí provádět za nepříznivých povětrnostních podmínek (extrémně nízká nebo vysoká teplota, sněžení, námraza, snížená viditelnost), které mohou ovlivnit bezpečnost nebo funkčnost zdvihacího zařízení. Terén v místě revize nakládacích jeřábů nebo revize hydraulické ruky musí mít dostatečnou únosnost se sklonem do 1%, pokud výrobce nestanoví jinak.

Při zkoušení nakládacích jeřábů se provádějí tyto činnosti:

 1. Prohlídka
  • provádění zápisů v Deníku jeřábu
  • úroveň prováděné údržby a stav mazání zařízení
  • funkci signalizace vodorovné podlahy jeřábu
  • funkci ukazatele vyložení
  • funkci anemometru
  • použitelnost a vhodnost komunikačních systémů
  • funkci signalizace zasunutí podpěr
  • funkci snímače polohy výložníku
  • zajištění čepových spojů částí výložníku
  • stav vnitřních lan podle požadavků výrobce
  • přístupy na jeřáb a stanoviště obsluhy
  • zjevná porušení nosné ocelové konstrukce
  • stav nosných orgánů, háků, kladnic, kotvení, atd.
  • dostupnost hasicího přístroje
  • provedení, čitelnost a funkce všech informačních a výstražných označení a zařízení
 2. Funkční zkouška
  • správnost funkce a označení jednotlivých ovládacích zařízení jeřábu
  • funkci zastavení STOP
  • jednotlivé pohybové mechanismy, účinnost brzdících systémů, plynulost pohybů a jejich regulace
  • správné seřízení a funkčnost všech použitých omezovacích a indikačních zařízení
  • v případě vybavení jeřábu dálkovým ovládáním (rádiové, infra, atd.) všechny ovladačem řízené funkce
 3. Dynamická zkouška
  • Zkouška se provádí nejméně pro obě krajní polohy (tj. při zasunutém a vysunutém výložníku) s břemenem o hmotnosti 1,1 nosnosti jeřábu při pracovních režimech dle rozhodnutí revizního technika
 4. Zkouška omezovače rychlosti
  • Zkouška omezovače nosnosti se provádí nejméně ve dvou bodech křivky nosnosti podle rozhodnutí revizního technika, pokud výrobce v návodu neuvádí jinak
  • Omezovač nosnosti se musí aktivovat při nejnižší pracovní rychlosti do 115% nosnosti, pokud výrobce v návodu nepředepíše jinak
 5. Zkouška stability
  • Provádí se s břemenem o hmotnosti 125% nosnosti nakládacího jeřábu
  • Zkouška se provádí v poloze výložníku a na vyložení stanoveném výrobcem, nebo za podmínek určených revizním technikem
  • Během zkoušky se může jedna nebo více stabilizačních opěr nebo kol nadzvednout nad terén. Nejméně jedno kolo zabrzděné parkovací brzdou však musí zůstat v kontaktu s terénem
 6. Těsnost hydraulických obvodů
  • Při zkoušce se zatížením se provede kontrola těsnosti hydraulických obvodů změřením hodnoty klesání na konci systému výložníku. Hodnota klesání musí být zkoušena břemenem jmenovité nosnosti při maximálním hydraulickém vyložení (bez manuálních prodloužení)
  • Hodnota klesání zatíženého výložníku nesmí překročit za minutu 0,5% délky vyložení. U jeřábů s vyložením větším než 12 m nesmí hodnota klesání za minutu překročit 0,2% délky vyložen