Záhlaví

Revize vázacích prostředků

Důkladné periodické prohlídky a revize vázacích prostředků

Dle níže uvedených norem provádíme periodické prohlídky vázacích a manipulačních prostředků jako jsou vázací popruhy ze syntetických vláken, ocelové vázací řetězy, ocelová lana, břemenové magnety, vázací body, svěrky na plechy a spousta dalších volně zavěšených prostředků pro uchopení břemen. O těchto prohlídkách musí být vypracovány a uchovány záznamy, včetně evidence těchto prostředků.

Vázací prostředekVázací prostředekVázací prostředek

Druhy vázacích prostředků

Vázací popruhy ze syntetických vláken (ČSN EN 1492-1+A1) – Intervaly kontrol by měly být stanoveny kompetentní osobou. Přičemž se bere v úvahu aplikace, prostředí, četnost používání a podobné okolnosti. V každém případě by vázací popruhy měly být vizuálně zkontrolovány kompetentní osobou alespoň jednou za rok, aby byla zjištěna jejich vhodnost k dalšímu používání. Záznamy o těchto kontrolách by měly být uchovávány.

Ocelové vázací řetězy (ČSN EN 818-1-7) – Během používání jsou závěsné řetězy vystaveny podmínkám, které mohou mít vliv na jejich spolehlivost a bezpečnost zvedání. Proto je nutné pravidelně kontrolovat jejich technický stav. Prohlídku by měla provádět kompetentní osoba v intervalech nepřekračujících 12 měsíců. Výsledky kontrol je nutné zaznamenat.

Ocelová lana (ČSN ISO 8792) – Pod pojmem „důkladná kontrola“ se rozumí vizuální prohlídka prováděná pověřeným pracovníkem, která se v případě potřeby doplňuje o kontrolu prováděnou jinými metodami, např. nedestruktivní zkouškou za účelem zjištění vad, které by mohly nepříznivě ovlivnit použití vazáku. Pravidelnou důkladnou kontrolu je nutno provádět v časových intervalech nepřesahujících 6 měsíců. Tyto intervaly musí být v nutných případech zkráceny se zřetelem na provozní podmínky.

Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen (ČSN EN 13155+A2) – Jedná se o břemenové magnety, svěrky na plechy, podtlakové uchopovací prostředky, nosné traverzy a nosné vidlice. Na uchopovacím prostředku musí být provedena prohlídka a kontrola charakteristik a nebo funkcí, zda mají požadované provedení. Při vyhodnocování splnění požadavků jsou zohledněny instrukce výrobce.