Záhlaví

Legislativa a právní předpisy

Seznam právních předpisů

Zákon č. 171/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č. 505/1990 Sb. Zákon o metrologii
Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon č. 102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Zákon č. 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce
Zákon č. 179/2006 Sb. Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Vyhláška č. 19/2010 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazení zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška č. 50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Seznam norem

ČSN 26 7400 Regálové zakladače – Názvosloví
ČSN 26 7403 Regálové zakladače – Metody zkoušení
ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače
ČSN 26 7408 Bezpečnostní předpisy pro automatické malé regálové zakladače
ČSN 26 9004 Manipulační jednotky – Názvosloví
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem – Šířky a výšky cest a uliček
ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
ČSN 27 0005 Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel
ČSN 27 0100 Zdvihací zařízení – Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla
ČSN 27 0108 Jeřáby – Grafické symboly
ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
ČSN 27 0161 Bezpečnostní technika – Jeřáby, Metody zkoušek hydraulických zařízení
ČSN 27 0521 Bezpečnostná technika – Žeriavy, Žeriavy kontejnerové
ČSN 27 0531 Bezpečnostná technika – Žeriavy, Žeriavy s nosnými lanami
ČSN 27 0808 Zdvihací zařízení – Mechanické stojanové zvedáky, Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz
ČSN 27 1820 Zdvihací zařízení – Kladky a bubny pro ocelová lana
ČSN 27 2435 Jeřábové dráhy dočasné
ČSN 27 3600 Lanové jeřáby – Hlavní parametry
ČSN 73 2603 Ocelové mostní konstrukce – doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky
ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských služeb
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby
ČSN EN 131-1+A1 Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry
ČSN EN 132-1+A1 Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení
ČSN EN 131-3 Žebříky – Část 3: Návody k používání
ČSN EN 131-4 Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji
ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
ČSN EN 1090-3 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
ČSN EN 12077-2+A1 Bezpečnost jeřábů – Zdravotní a bezpečnostní požadavky – Část 2: Omezující a indikující zařízení
ČSN EN 12644-1+A1 Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení – Část 1: Návody k používání
ČSN EN 12644-2+A1 Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení – Část 2: Značení
ČSN EN 12999+A1 Jeřáby – Nakládací jeřáby
ČSN EN 13000+A1 Jeřáby – Mobilní jeřáby
ČSN EN 13001-1 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 1: Základní principy a požadavky
ČSN EN 13001-2 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení
ČSN EN 13001-3-1+A1 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí
ČSN EN 13001-3-2 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech
ČSN EN 13001-3-3 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice
ČSN EN 13135 Jeřáby – Bezpečnost – Navrhování – Požadavky na vybavení
ČSN EN 13155+A2 Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen
ČSN EN 13157+A1 Jeřáby – Bezpečnost – Ručně poháněné jeřáby
ČSN EN 13414-1+A2 Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce
ČSN EN 13414-2+A2 Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem
ČSN EN 13414-3+A1 Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím
ČSN EN 13557+A2 Jeřáby – Ovládání a ovládací místa obsluhy
ČSN EN 13586+A1 Jeřáby – Přístupy
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení ocelových konstrukcí
ČSN EN 13889+A1 Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání – Rovné a prohnuté třmeny – Třída 6 – Bezpečnost
ČSN EN 1398 Vyrovnávací můstky – Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 14238+A1 Jeřáby – Ručně vedená manipulační zařízení
ČSN EN 14439+A2 Jeřáby – Bezpečnost – Věžové jeřáby
ČSN EN 14492-1+A1 Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem – Část 1: Vrátky se strojním pohonem
ČSN EN 14492-2+A1 Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem – Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem
ČSN EN 14502-1 Jeřáby – Zařízení pro zdvihání osob – Část 1: Závěsné koše
ČSN EN 14502-2+A1 Jeřáby – Zařízení pro zdvihání osob – Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy
ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití
ČSN EN 1492-2+A1 Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití
ČSN EN 1492-4+A1 Textilní vázací prostředky – Bezpečnosti – Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken
ČSN EN 1493 Zvedáky vozidel
ČSN EN 1495+A2 Zdvihací plošiny – Stožárové šplhací pracovní plošiny
ČSN EN 14985 Jeřáby – Otočné výložníkové jeřáby
ČSN EN 15011+A1 Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby
ČSN EN 15056+A1 Jeřáby – Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery
ČSN EN 1570-1+A1 Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly – Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nákladních míst
ČSN EN 1677-1+A1 Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Kované ocelové součásti – Třída 8
ČSN EN 1677-2+A1 Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 8
ČSN EN 1677-3+A1 Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky – Třída 8
ČSN EN 1677-4+A1 Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 4: Články – Třída 8
ČSN EN 1677-5+A1 Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 4
ČSN EN 1677-6+A1 Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 6: Články – Třída 4
ČSN EN 1756-1+A1 Zdvižná čela – Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Nákladní zdvižná čela
ČSN EN 1756-2+A1 Zdvižná čela – Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob
ČSN EN 1808 Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny – Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce – Prohlídky a zkoušky
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí; Část 6 – Jeřábové dráhy
ČSN EN 1993-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí; Část 6 – Jeřábové dráhy
ČSN EN 280+A1 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky
ČSN EN 528 Regálové zakladače – Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 61057 Izolační pohybové pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí
ČSN EN 818-1+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné přejímací podmínky
ČSN EN 818-2+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8
ČSN EN 818-3+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 4
ČSN EN 818-4+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 4: Vázací řetězy – Třída 8
ČSN EN 818-5+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 5: Vázací řetězy – Třída 4
ČSN EN 818-6+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 6: Vázací řetězy – Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem
ČSN EN 818-7+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla – Třída T (provedení T, DAT a DT)
ČSN EN ISO 3266 Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely
ČSN ISO 10973 Jeřáby – Příručka náhradních dílů
ČSN ISO 11662-1 Mobilní jeřáby – Experimentální určení výkonnosti jeřábu – Část 1: Zatížení a vyložení způsobující překlopení
ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 12480-3 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 3: Věžové jeřáby
ČSN ISO 12482-1 Jeřáby – Sledování stavu – Část: Všeobecně
ČSN ISO 12488-1 Jeřáby – Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy – Část 1: Obecně
ČSN ISO 13200 Jeřáby – Bezpečnostní značky a zobrazení rizika – Všeobecné zásady
ČSN ISO 16653-3 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi – Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce
ČSN ISO 1837 Zdvihací háky – Terminologie
ČSN ISO 18878 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy
ČSN ISO 18893 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení
ČSN ISO 2374 Zdvihací zařízení – Řada maximálních nosností pro základní typy
ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
ČSN ISO 4301-1 Jeřáby a zdvihací zařízení – Klasifikace – Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 4301-4 Jeřáby a zdvihací zařízení – Klasifikace – Část 4: Jeřáby výložníkového typu
ČSN ISO 4301-5 Jeřáby – Klasifikace – Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
ČSN ISO 4304 Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí – Všeobecné požadavky na stabilitu
ČSN ISO 4306-1 Jeřáby – Slovník – Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 4308/2 Jeřáby a zdvihací zařízení – Volba ocelových lan – Část 2: Mobilní jeřáby – součinitel bezpečnosti Zp
ČSN ISO 4309 Jeřáby – Ocelová lana – Péče a údržba, inspekce a vyřazování
ČSN ISO 7296-1 Jeřáby – Grafické značky – Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 7296-2 Jeřáby – Grafické značky – Část 2: Mobilní jeřáby
ČSN ISO 7363 Jeřáby a zdvihací zařízení – Technické charakteristiky a přejímací dokumenty
ČSN ISO 7752-4 Jeřáby – Ovládání – Uspořádání a charakteristiky – Část 4: Jeřáby výložníkového typu
ČSN ISO 7752-5 Zdvihací zařízení – Ovládání – Uspořádání a charakteristiky – Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
ČSN ISO 8087 Zdvihací zařízení – Velikosti bubnů a kladek – Mobilní jeřáby
ČSN ISO 8566-2 Jeřáby – Kabiny – Část 2: Mobilní jeřáby
ČSN ISO 8566-5 Jeřáby – Kabiny – Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
ČSN ISO 8686-5 Jeřáby – Zásady konstruování podle zatížení a kombinací zatížení – Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
ČSN ISO 8792 Ocelová vázací lana – Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání
ČSN ISO 9373 Jeřáby a příbuzná zařízení – Požadavky na přesnost měřených parametrů při zkoušení
ČSN ISO 9374-1 Jeřáby – Poskytované informace – Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 9374-4 Jeřáby – Poskytované informace – Část 4: Jeřáby výložníkového typu
ČSN ISO 9374-5 Jeřáby – Poskytované informace – Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
ČSN ISO 9926-1 Jeřáby – Výcvik jeřábníků – Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 9927-1 Jeřáby – Inspekce – Část 1: Obecně
ČSN ISO 9927-3 Jeřáby – Inspekce – Část 3: Věžové jeřáby
ČSN P CEN/TS 13001-3-5 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků