Záhlaví

Revize automobilových jeřábů

Automobilové jeřáby – Revize a revizní zkouška dle ČSN 270142/2014 a ČSN EN 13000+A1/2014

Dle vyhlášky č. 19/1979 SB. § 7 musí každá organizace neustále a pravidelně provádět revize a revizní zkoušky a kontrolovat příslušnou dokumentaci (celé znění).
Dle těchto norem se všechny mobilní jeřáby musí pravidelně zkoušet k prověření funkcí, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu revizemi, revizními zkouškami a zkouškami po opravách, které provádí revizní technik zdvihacích zařízení.

Automobilový jeřábMobilní jeřáb
Automobilové jeřáby – Četnost zkoušek mladších 14ti let:


Automobilové jeřáby – Četnost zkoušek starších 14ti let:Po provedení těchto zkoušek je vystaven příslušný protokol v souladu se současnou legislativou, který musí obsahovat:


Písemný doklad o revizích a revizních zkouškách musí být prokazatelně dán na vědomí provozovateli.
Provozovatel je povinen přijmout nápravná opatření pro odstranění závad a minimalizaci možných rizik. Zjištěné nedostatky a závady jsou pro provozovatele jeřábu podkladem pro další provoz, plánování údržby a provedení oprav.

Při zkoušení mobilních jeřábů se provádějí tyto činnosti:

 1. Prohlídka
  • provádění zápisů v Deníku jeřábu
  • úroveň prováděné údržby a stav mazání zařízení
  • funkci signalizace vodorovné podlahy jeřábu
  • zajištění čepových strojů částí výložníku
  • stav vnitřních lan podle požadavků výrobce
  • velikost a stav protizátěže
  • přístupy na jeřáb a stanoviště obsluhy
  • zjevná porušení nosné ocelové konstrukce
  • stav nosných orgánů, háků, kladnic, kotvení a podobně
  • provedení, ventilace a osvětlení u jeřábů ovládaných z kabiny
  • dostupnost hasicího přístroje
  • provedení, čitelnost a funkce všech informačních a výstražných označení a zařízení
 2. Dynamická zkouška
  • Zkouška se provádí nejméně pro obě krajní polohy (tj. při zasunutém a vysunutém výložníku) s břemenem o hmotnosti 1,1 nosnosti jeřábu při pracovních režimech dle rozhodnutí revizního technika
  • Při dynamické zkoušce se ověří soulad údajů na indikátoru vyložení se skutečným vyložením zkušebního břemene
 3. Zkouška omezovače nosnosti
  • Zkouška omezovače nosnosti se provádí nejméně pro obě krajní polohy (tj. při zasunutém a vysunutém výložníku) při pracovních režimech dle rozhodnutí revizního technika
  • Omezovač nosnosti se musí aktivovat při nejnižší pracovní rychlosti do 115% nosnosti, pokud výrobce v návodu nepředepíše jinak
  • Při zkoušce omezovače nosnosti se současně kontroluje přesnost ukazatele zatížení nebo hmotnosti břemene (pokud je jím jeřáb vybaven)
 4. Zkouška stability
  • Provádí se s břemenem o hmotnosti 1,25 P + 0,1 A, kde P je nosnost jeřábu a A hmotnost hlavního nebo pomocného výložníku redukovaná do osy kladek v hlavě výložníku, pokud je stanovena výrobcem v návodech
  • Pokud uvedené podmínky pro zkoušku stability nestanoví výrobce v dokumentaci jeřábu, musí být tato zkouška provedena v krajních polohách výložníku při nejnepříznivější poloze jeřábu podle rozhodnutí revizního technika
  • U sériově vyráběných jeřábů není nutno provádět zkoušku stability, pokud výrobce potvrdí v technické dokumentaci její úspěšné provedení při posuzování shody a protizávaží jeřábu je nezaměnitelné, bez možnosti změny hmotnosti a označené vlastní hmotností
 5. Těsnost hydraulických obvodů
  • U jeřábů s hydraulickým pohonem je nutno při zkoušce se zatížením provést kontrolu těsnosti hydraulických obvodů, plynulost pohybů jednotlivých mechanismů a provozního tlaku v kontrolních bodech, pokud jsou stanoveny v návodu výrobce
  • Kontrola těsnosti hydraulických obvodů se provádí v případě zajištění většího poklesu břemene, než je hodnota dovolená. Dovolenou hodnotu poklesu břemene na hranici nosnosti za dobu deseti minut, pokud není stanovena výrobcem, určí revizní technik s ohledem na parametry jeřábu a jeho provozní využití
  • Při překročení dovolené hodnoty poklesu břemene je nutné zjistit jeho příčinu postupnou kontrolou těsnosti jednotlivých hydraulických mechanismů (podpěr, sklápění a zasouvání výložníku)