Záhlaví

FAQ

FAQ – Nejčastěji kladené otázky v oblasti školení jeřábníků, vazačů a v oblasti revizní a inspekčních zkoušek zdvihacích zařízení

POKUD SE JEDNÁ O NEVYHRAZENÉ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, MUSÍM PROVÁDĚT REVIZE A INSPEKCE?
V tomto případě se jedná o provádění kontrol technického stavu a platí pro nás zákony č.262/2006Sb. a z.č. 309/2009, NV č. 378/2001Sb. Dále příslušné normy a hlavně technické požadavky výrobců v průvodní dokumentaci.
Jedná se převážně o automobilové zvedáky (hevery), zdvihadla do nosnosti 5t, pracovní plošiny s výškou zdvihu do 3m, atd.


DLE JAKÝCH PŘEDPISŮ SE PROVÁDĚJÍ REVIZE JEŘÁBŮ, REVIZNÍ ZKOUŠKY, PERIODICKÉ INSPEKCE APOD?
Revize, revizní zkoušky a ověřovací zkoušky vycházejí z normy ČSN 27 0142:2014, Periodické inspekce, Důkladné periodické inspekce a Velké inspekce z normy ČSN ISO 9927-1. Zvláštní posouzení z normy ČSN ISO 12482-1.


DLE JAKÝCH PŘEDPISŮ SE PROVÁDĚJÍ ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ, ŠKOLENÍ VAZAČŮ A ŠKOLENÍ OBSLUHOVATELŮ PRACOVNÍCH PLOŠIN?
Školení jeřábníků a vazačů se provádějí v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce a zákonem č. 309/2006Sb. Osnova školení je dále v souladu s normou ČSN 12 480-1 a Metodikou odborné přípravy obsluh jeřábů (Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení – ČR).
Školení obsluhovatelů pracovních plošin se řídí normou ČSN ISO 18893:2014 a momentálně zrušenou ČSN ISO 18878:2006, než bude nahrazena nebo aktualizována.


CO JE TO SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE?
Dle ČSN ISO 12480-1 je nutno zpracovat Systém bezpečné práce, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací. Obdobně se postupuje, je-li jeřáb používán dočasně na stavbě, nebo je-li jeřáb trvalou součástí objektu. Norma dále uvádí rozsah a bližší požadavky na provozování zdvihacího zařízení.


JAKÝ JE ROZDÍL MEZI REVIZÍ JEŘÁBU A REVIZNÍ ZKOUŠKOU JEŘÁBU?
Revize je zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou. Revizní zkouška navíc obsahuje zkoušku se zatížením. U jeřábů starších 14ti let se dělají pouze revizní zkoušky.


JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ZVLÁŠTNÍM POSOUZENÍM JEŘÁBU, DŮKLADNOU PERIODICKOU INSPEKCÍ A VELKOU INSPEKCÍ?
V případě termínů „Velká inspekce“ a „Zvláštní posouzení“ se jedná rozsahem zkoušek v podstatě o to samé, pouze norma ČSN ISO 9927-1, uvádí tuto zkoušku jako „Velká inspekce“, kdy se jedná o přezkoušení těch kritických komponent jeřábu, které jsou určeny výrobcem nebo kompetentní osobou. „Zvláštní posouzení“ je součástí této inspekce. Tyto zkoušky může provádět pouze Technik znalec.
Naopak místo Velké inspekce se může alternativně provádět „Důkladná periodická inspekce“. Po prvních 5ti letech provozování a pak každých 5 let musí důkladné periodické inspekce obsahovat kontrolu všech kritických komponentů a kde je to vhodné i provedení zkoušek. Tyto zkoušky může provádět Jeřábový technik (Revizní technik).


JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY U ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ?
Organizace nemá průvodní dokumentaci od zdvihacích zařízení. Nedodržují se termíny zkoušek, včetně elektro revizí a prohlídky ocelových konstrukcí. Chybějící bezpečnostní značení v okolí a na zdvihacím zařízení.

CO JE TO MEWP?
S touto zkratkou se můžeme setkat velice často, je uváděná i všude v normách a není nic jiného než překlad z angličtiny: Mobile Elevating Working Platform – mobilní pracovní plošina.


NEJČASTĚJŠÍ SHLEDANÉ NESHODY
Organizace často nemají vůbec a nebo nedostatečně zpracovaný Systém bezpečné práce. Osnova školení neodpovídá skutečnosti a jsou uváděny často již neplatné normy, zákony a nařízení. Organizace nemá písemné záznamy o provedených školeních.