Záhlaví

Inspekce jeřábů a zdvihacích zařízení

Inspekce jeřábů a dalších zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1/2014

Pro zajištění bezpečného provozování jeřábů a zdvihacích zařízení musí být dodržovány příslušné pracovní a provozní podmínky.

Intervaly inspekcí musí být nastaveny tak, aby bylo zdvihací zařízení nebo jeřáb udržován v bezpečném a vyhovujícím stavu. Inspekce se musí provádět ve shodě s ostatními částmi norem řady ISO 9927 a s návody zpracovanými podle této mezinárodní normy. O každé inspekci musí být provedeny záznamy.

InspekceInspekce


Druhy inspekcí:

Denní inspekce – Před začátkem každé pracovní směny musí být provedena vizuální kontrola a funkční zkouška jeřábu pro zjištění případných závad. Denní inspekci může provádět jeřábník. Funkční zkoušky se provádějí bez zatížení, kde je to možné z kabiny jeřábu.

Běžná inspekce – Běžné inspekce jsou servisní inspekce a musejí je provádět pracovníci údržby v intervalech ne delších než 3 měsíce. Inspekce musí zahrnovat všechny položky, které jsou specifikovány v návodech vypracovaných v souladu s normou pro běžné inspekce. Po ukončení inspekce musí být vystavena písemná zpráva.

Periodická inspekce – Četnost provádění periodické inspekce musí být stanovena na základě četnosti a obtížnosti provozu a pracovního prostředí. U všech provozovaných jeřábů nesmí interval periodických inspekcí překročit 12 měsíců. Periodickou inspekci provádí revizní technik nebo jeřábový technik a písemný doklad o inspekcích musí být uložen v knize záznamů nebo v Deníku jeřábu.

Důkladná periodická inspekce – Alternativně se může místo velké inspekce (Zvláštní posouzení) provádět důkladná periodická inspekce. Tato inspekce se provádí po prvních 5ti letech provozování a potom pravidelně každých 5 let. Inspekce musí obsahovat kontrolu všech kritických komponentů a kde je to vhodné i provedení zkoušek. Další požadavky na provádění důkladné periodické inspekce by měly být stanoveny v návodu výrobce. Pokud je jeřáb starší 5ti let a nebyla prováděna důkladná periodická inspekce, musí se provádět velká inspekce – Zvláštní posouzení. Důkladnou inspekci provádí revizní technik.

Velká inspekce – Jedná se v podstatě o Zvláštní posouzení dle ISO 12482-1, které je doporučováno provádět dohromady s generální opravou jeřábu nebo zdvihacího zařízení po 10 letech provozu nebo naplnění provozních podmínek. Této zkoušce je možné se vyhnout, pokud byl prováděn každých 5 let režim důkladných periodických inspekcí. Tuto inspekci by měl provádět nebo posuzovat technik znalec.

Mimořádná inspekce – Tato zkouška se provádí po mimořádných událostech, které mohly poškodit jeřáb, po opravách jeřábu nebo změnách v konfiguraci jeřábů.

Druh inspekce Četnost inspekcí
Denní inspekce Denně
Běžná inspekce 1x za 3 měsíce
Periodická inspekce 1x ročně
Důkladná periodická inspekce 1x za 5 let
Velká inspekce - Zvláštní posouzení 1x za 10 let
Mimořádná inspekce Po mimořádných událostech

Provozovatel je povinen vést provozní záznamy v Deníku jeřábu a záznamy o prováděné údržbě včetně významných událostí, které se týkají bezpečnosti provozu. Tyto záznamy musí být snadno přístupné a vhodné pro vyhodnocení. Záznamy zahrnují kontroly, seřizování, výměny dílu, opravy, úpravy nebo přemístění, také provedené inspekce a všechny odchylky nebo poškození, které mají vliv na bezpečné provozování.

Při zkoušení nakládacích jeřábů se provádějí tyto činnosti:

 1. Vizuální kontrola
  • Vizuální kontrola musí být provedena na každé části jeřábu za účelem zjištění závad a odchylek od normálního stavu. Obecně se má vizuální kontrola provádět bez demontáže pokud to nevyžaduje stav jeřábu
 2. Nedestruktivní zkoušení
  • Podle výsledků vizuální kontroly musí být provedeny nedestruktivní zkoušky, např. metodou penetrační, ultrazvukem, magnetickou metodou, rentgenem nebo akustickou metodou
 3. Funkční zkouška
  • Musí být zkontrolovány funkce ovladačů, spínačů a indikátorů. Pokud je to nutné musí být také provedeno měření elektrického a hydraulického systému.
  • Funkční zkouškou musí být zkontrolována správná funkce a nastavení omezujících a indikujících zařízení tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz jeřábu. Jedná se o následující zařízení:
   • omezovač a indikující zařízení nosnosti
   • omezovač a indikující zařízení pohybů
   • omezovač a indikující zařízení výkonu
 4. Zkoušky bez zatížení
  • Zkoušky bez zatížení musí být provedeny pro všechny základní pohyby jeřábu pro zjištění možného výskytu odchylek a nebo závad
 5. Zkoušky se zatížením
  • Zkoušky se zatížením musí být provedeny pro všechny základní pohyby jeřábu, jako je zdvihání, pojezd, příčný pojezd a otáčení se zavěšeným břemenem pro zjištění možného výskytu odchylek a nebo závad
 6. Zkoušky statické, dynamické a zkoušky stability
  • Musí být provedeny v souladu s ISO 4310