Záhlaví

Revize pracovních plošin

Revize a prohlídka pracovních plošin (MEWP) dle ČSN ISO 18893/2014 a ČSN EN 280/2014

Dle vyhlášky č. 19/1979 SB. § 7 musí každá organizace neustále a pravidelně provádět revize a revizní zkoušky a kontrolovat příslušnou dokumentaci (celé znění).
Majitel mobilních pracovních plošin musí zajistit, že roční prohlídka bude provedena nejdéle za třináct měsíců ode dne ukončení předchozí roční prohlídky. Prohlídka musí být provedena kvalifikovanou osobou (revizní technik). Roční prohlídka musí obsahovat všechny položky specifikované výrobcem pro roční prohlídku.

Pracovní plošiny dělíme do dvou hlavních skupin:
Skupina A: Pracovní plošiny, kde svislý průmět těžiště plochy plošiny je vždy uvnitř klopných hran
Skupina B: Všechny ostatní pracovní plošiny

S ohledem na pojíždění jsou plošiny rozděleny do tří typů:
Typ 1: Pojezd je dovolen jen tehdy, pokud se plošina nachází ve své přepravní poloze
Typ 2: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na podvozku
Typ 3: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na pracovní plošině

Pracovní plošinyPracovní plošinyTyto plošiny může ovládat pouze vyškolený obsluhovatel plošin.

O průběhu a výsledcích revizí a zkoušek vyhotoví písemný doklad ten, kdo zkoušku provádí.
Současně zaznamená do Deníku plošiny a návodu výrobce.

Písemný doklad o revizích a prohlídkách (protokol) musí obsahovat:

Písemný doklad o revizích a revizních zkouškách musí být prokazatelně dán na vědomí provozovateli.
Provozovatel je povinen přijmout nápravná opatření pro odstranění závad a minimalizaci možných rizik. Zjištěné nedostatky a závady jsou pro provozovatele plošiny podkladem pro další provoz, plánování údržby a provedení oprav.

Při zkoušení pracovních plošin se provádějí tyto činnosti:

 1. Prohlídka
  • provozní a nouzové ovladače
  • bezpečnostní vlastnosti
  • osobní ochranné pracovní prostředky
  • pneumatický, hydraulický a palivový systém na netěsnosti
  • svazky kabelů a vodičů
  • pneumatiky
  • instrukce, výstrahy, značení ovladačů a návody k používání
  • konstrukční položky, výsuvná konstrukce a opěrné prvky
  • pracovní pločina včetně zábradlí, podlahy, kotvení a upevnění
  • činnost brzd a účinnost
  • hladiny kapalin zahrnující chladící kapalinu motoru, motorový olej a hydraulický olej
  • činnost stabilizátorů/opěr, výsuvných a výkyvných náprav a další
 2. Funkční zkouška
  • MEWP při zatížení 100% jmenovitého zatížení může provádět všechny pohyby při jmenovité rychlosti plynule
  • všechna bezpečnostní zařízení pracují správně
  • přípustné nejvyšší rychlosti nejsou překračovány
  • největší přípustná zrychlení a zpoždění nejsou překračována
 3. Zkouška stability - statická zkouška
  • MEWP musí být postavená s náklonem, který odpovídá maximálnímu výrobcem povolenému náklonu zvýšenému o 0,5°, za použití všech výrobcem navržených opěrných prvků
  • Pomoci zkušebních zatížení musí být vyvozena taková zatížení, která představují nejnepříznivější kombinace sil a zatížení
  • MEWP je stabilní, pokud se může vrátit do stabilní polohy bez převržení za působení zkušebních zatížení
 4. Dynamická zkouška u pracovních plošin typu 2 a 3
  • Zkouška nárazem o obrubník a sjezdem do prohlubně
  • Zkoušky brzdění
  • Zkouška přetížením