Záhlaví

Systém bezpečné práce

Systém bezpečné práce – směrnice pro bezpečné používání jeřábů a vázání břemen v organizaci dle ČSN ISO 12480-1 a Zákoníku práce

Dle ustanovení §133 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a provádět opatření pro jejich odstranění.

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE MUSÍ BÝT BUDOVÁN PRO KONKRÉTNÍ PODMÍNKY KONKRÉTNÍHO ZAMĚSTNAVATELE!

Nechte si zpracovat SBP od profesionálů za výhodných podmínek

NENECHTE SE ZBYTEČNĚ NACHYTAT INSPEKTORY ÚŘADU PRÁCE.

Vyjádření OIP (oblastních inspektorátů práce) k provádění kontrol v oblasti zdvihacích zařízení a navazující legislativy:

Kontrola bezpečnosti při provozu zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene.

Zdůvodnění: Na základě závažných kontrolních zjištění z předcházejícího období v oblasti zdvihacích zařízení (ZZ), např. nevyhodnocení konkrétních rizik, nezpracování konkrétního systému bezpečné práce, a také klesající úroveň odborných předpokladů zaměstnanců zejména v návaznosti na rozbor vývoje pracovní úrazovosti v oblasti ZZ, je vhodné a účelné se této problematice zdvihacích zařízení opakovaně věnovat. V rámci tohoto úkolu se předpokládá kontrola zdvihacích zařízení bez rozdílu nosnosti a účelu použití. Součástí této kontrolní činnosti jsou také prostředky pro zavěšení a uchopení břemene. Na základě dotazů (podnětů) z řad odborné i laické veřejnosti se v rámci tohoto úkolu inspektoři specializace VTZ – ZZ zaměří také i na zdvihací zařízení provozovaná v kulturních zařízeních a veřejných budovách, např. na jevištní tahy v divadlech a dalších kulturních zařízeních, pomocná zdvihací zařízení jevištního charakteru (zdviže, vrátky, scénické jeřáby apod.), dále na zdvižné plošiny pro osoby invalidní a osoby se sníženou pohyblivostí, výtahy pro dopravu osob i nákladů provozované v těchto zařízeních.

Cíl úkolu: Ověřit, jak právnické a podnikající fyzické osoby plní stanovené povinnosti zaměstnavatele pro zajišťování bezpečnosti práce při provozu ZZ, včetně prostředků pro zavěšení a uchopení břemene a také jak zaměstnavatelé vytvářejí podmínky pro minimalizaci rizik.

Zadání úkolu: Ke kontrole budou vybrány subjekty, které vykazují zvýšenou úrazovost nebo subjekty, u kterých se předpokládají problémy při používání ZZ a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene.